Reisevilkår

Ved kjøp av pakkereiser/kampbilletter av Bergen Sportsreiser AS (Foretaksnavn Bergen Ferie og Sportsreiser AS, organisasjonsnr. 998021685) er kunden selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser. Ved bestilling av pakkereiser/kampbilletter aksepteres bestemmelsene av kunden.

Bergen Sportsreiser AS er medlem av, og stiller lovpålagt bankgaranti til Reisegarantifondet (RGF).

1. Bestilling

Bestilling av pakkereise fra Bergen Sportsreiser er bekreftet fra Bergen Sportsreiser når kunden har mottatt bestillingsbekreftelse via e-post. Bestilling av pakkereiser er bindende, og angrerettloven gjelder ikke for pakkereiser. Ved aksept/bekreftelse fra kunden på mail/telefon/sms eller annen kommunikasjon er bestillingen å anse som gyldig og bindende.

2. Betaling

Kunden plikter å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers betalingsformer. Kunden plikter å overholde Bergen Sportsreisers frister for betaling. Om betalingsfristene ikke overholdes fra kunden har Bergen Sportsreiser rett til å kansellere bestilt pakkereise.

Vi tar forbehold om at priser for pakkereiser kan justeres opp eller ned ved endringer i valutakurser, offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser. Vi vil sende varsel om prisøkning senest 21 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 8% av den avtalte pakkepris gir kunden rett til å avbestille reisen uten kostnader.

For reiser som finner sted innen 10 uker fra dato for bestilling betales hele beløpet ved bestilling.
For reiser som finner sted mer enn 10 uker fra dato for bestilling betales depositum, og restbeløpet forfaller til betaling 6 uker før avreise. Depositum utgjør minst 30 % av beløpet, og minimum kr. 2.000,- pr. person, pr. ordre.

3. Avbestillingsbeskyttelse / reiseforsikring

Bergen Sportsreiser tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller reiseforsikring. Vi anbefaler alle å tegne egen avbestillingsbeskyttelse/forsikring hos eksternt forsikringsselskap.

4. Avbestilling av bestilt reise

Loven om pakkereiser gir arrangøren mulighet for å ha avvikende regler når arrangøren kan påvise og være underlagt strengere regler fra sine underleverandører.

Følgende frister og gebyrer gjelder ved avbestilling:
A. Ved avbestilling inntil 42 dager før reisens start kan reisen avbestilles mot at depositum ikke refunderes kunden.
B.  Ved avbestilling senere enn 41 dager før arrangementets start er hele pakkereisens totale kostnad ikke refunderbar, og kunden plikter å betale for hele pakkereisen.

Om vilkår/betalingsbetingelser (F.eks høyere depositum) fraviker fra ovenfor vil dette være spesifisert i tilbud sendt før bestilling ble gjort, eller i bestillingsbekreftelsen.

Når en person i et reisefølge hvor prisen er basert på overnatting i dobbel/twin/trippelrom avbestiller, har Bergen Sportsreiser rett til å kreve at resterende reisefølge dekker utgifter til annet rom, etter hotellets priser. (F.eks. hvor enkeltromstillegg kreves fra hotellet etter kansellering av en reisende)

5. Endring av kampdato

Det er kundens ansvar å holde seg oppdatert på korrekte kampdatoer for bestilte kamper. Bergen Sportsreiser AS er ikke ansvarlig for å opplyse kunder om endring av kampdato, og tar forbehold om at kampdatoer på vår hjemmeside ikke er korrekt/oppdatert.
Om kampdato på bestilt kamp blir flyttet, uavhengig av antall dager, er depositum ikke refunderbart. Dette grunnet økonomiske forpliktelser fra Bergen Sportsreiser til deres underleverandører.

Om kampen blir flyttet med minst to dager, eksempelvis fra lørdag til mandag vil kunden tilbys følgende alternativer:

a) Endret opphold for å se samme kamp. Ved høyere hotellpriser vil dette kunne kreves fra kunden.

  1. b) Beholde opphold, og få billetter til en annen kamp, om dette er mulig. Ved høyere priser på kampbillett til ny kamp vil dette kunne kreves fra kunden.
  2. c) Kunden kan avbestille pakken, mot at depositum ikke refunderes

Merk følgende: depositum er ikke refunderbart (uavhengig av årsak) på våre bestilte pakker/reiser. (Om hele beløpet ble gjort opp ved bestilling beregnes beløpet for depositum ut fra info i punkt 2)

NB: Ved kjøp av flybillett så vil ikke prisen for flyreisen refunderes, uavhengig av eventuell avlysing/utsettelse av bestilt arrangement

6. Utsettelse / avlysning

Om en fotballkamp/arrangement som en del av en bestilt pakkereise blir avlyst, og ikke blir spilt, eller at kampen spilles uten tilskuere, vil kunden ha krav på refusjon. Om kampen blir utsatt vil billettene være gyldig på ny kampdato, og kunden vil kunden ikke ha krav på refusjon, grunnet at et slikt forhold er utenfor arrangørens kontroll.

7. Arrangørens rett til å avlyse bestilt pakke/ reise

Bergen Sportsreiser kan avlyse en bestilt pakke / reise hvis det oppstår Force Majeure i reisens destinasjon. Dette innebærer at det i reisens destinasjon er krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de forannevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når arrangementet skal ta til etter avtalen. Ved avlysning grunnet Force Majeure har kunden krav på refusjon.

Bergen Sportsreiser AS forbeholder seg retten til å avlyse en bestilt pakkereise/kampbillett ved manglende betaling fra kunden, jf. opplyste betalingsfrister. Ved betalt depositum vil dette ikke være refunderbart.

8. Arrangørens rett til å endre pris / kansellere ordre etter bekreftet bestilling

Bergen Sportsreiser AS forbeholder seg retten til å kansellere en bestilt pakkereise om prisen på denne er satt feil, for eksempel ved menneskelig eller teknisk feil ved prising i online bookingsystem, eller uansett annen årsak. Ved kansellering grunnet slik årsak vil eventuelt beløp som kunden har betalt refunderes kunden i sin helhet. Kunden har ikke rett på noen form for annen kompensasjon ved en slik kansellering.

Bergen Sportsreiser AS forbeholder seg retten til å øke prisen for en bestilt pakkereise om prisen på denne er satt feil, for eksempel ved menneskelig eller teknisk feil ved prising i online bookingsystem, eller uansett annen årsak. Om kunden ikke aksepterer prisøkning grunnet denne årsak, vil kunden ha rett på å avbestille reisen, og eventuelt beløp som kunden har betalt vil refunderes kunden i sin helhet. Kunden har ikke rett på noen form for annen kompensasjon ved en slik kansellering.

Om Bergen Sportsreiser AS må avbestille eller øke prisene grunnet årsaker som nevnt ovenfor vil kunden informeres om dette innen rimelig tid etter at bestilling ble gjort.

9. Kundens rett til å avbestille/heve bestilt pakke/reise

Kunden kan avlyse bestilt pakke / reise hvis det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før arrangementet skal gjennomføres, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når hotellpakken skal ta til etter avtalen.

Tilsvarende gjelder der begivenheter som nevnt over, inntreffer under arrangementet, og dette innebærer en reell risiko for kunden. Kunden har ikke rett til å avbestille etter reglene i denne bestemmelsen dersom han inngikk avtalen til tross for at han kjente eller måtte/burde kjenne til disse omstendighetene.

Om kunden vil heve bestilt pakkereise grunnet vesentlige feil og/eller mangler må kunden innen rimelig tid etter at han har mottatt underretning fra Bergen Sportsreiser om mangler av vesentlig art informere Bergen Sportsreiser om at kunden vil benytte seg av sin rett til heving av bestilt pakkereise.

10. Arrangørens plikter

Bergen Sportsreiser plikter å gjennomføre bestilt pakke / reise etter det innhold som er avtalt, og som er beskrevet i bestillingsbekreftelsen sendt fra Bergen Sportsreiser til kunden etter bekreftet bestilling. Om det oppstår avvik fra planlagt gjennomføring av reisen skal Bergen Sportsreiser i rimelig grad sørge for at kunden blir utsatt for minst mulig ulempe.

11. Kundens plikter

11.1 Generelt: Ved bestilling av pakkereise av Bergen Sportsreiser er kunden ansvarlig for å lese og forstå Bergen Sportsreisers reisevilkår og generelle bestemmelser. Ved bestilling godtar kunden Bergen Sportsreisers reisevilkår.

11.2 Kunden er ansvarlig, og plikter, å overholde betalingsforpliktelsene innen korrekt dato. Manglende betaling gir Bergen Sportsreiser rett til å kansellere kjøpt pakkereise.

11.3 Kontaktperson for reisefølget (som også deltar på reisen) må være minst 18 år ved reisens start.

11.4 Kunden er selv ansvarlig for kjøp/bestilling av evt. minibar varer, og evt. skadeverk på hotell, fly, transportmiddel, stadion o.l. Kunden vil stå økonomisk ansvarlig for overnevnte forhold.

11.5 Kunden er ansvarlig for å påse at mottatte kampbilletter er overens med bestilte billetter. Om kunden mener at mottatte billetter fraviker fra bestilte billetter så plikter kunden å gi Bergen Sportsreiser umiddelbar beskjed. Om en kunde bestiller billetter til en kamp, og får billettene levert dagen/kvelden før kampen spilles, plikter kunden å gi Bergen Sportsreiser beskjed samme dag/kveld om kunden mener billettene fraviker fra bestilte billetter.

11.6 Kunden plikter å holde seg oppdatert på korrekt kamptidspunkt (dato og tid) for bestilt kamp/arrangement. Bergen Sportsreiser er ikke pliktig til å opplyse kunder om endring av kampdatoer. Bergen Sportsreiser tar forbehold om feil datoer/tidspunkt på sin hjemmeside.

12. Erstatning / mangler

Er kjøp av en pakkereise mangelfull, og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av Bergen Sportsreiser. Dette gjelder ikke hvis arrangøren godtgjør at mangelen skyldes omstendigheter som følgende: «avlysningen eller den mangelfulle oppfyllelse skyldes hindring som ligger utenfor arrangørens kontroll og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden og som verken han eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av.»

Om feilen eller mangelen skyldes forhold som skyldtes en tredjepart, (for eksempel hotell, flyselskap, transportbyrå etc.) har ikke kunden rett til prisavslag/erstatning fra Bergen Sportsreiser.

Om kunden mener det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag/erstatning, plikter kunden å gi Bergen Sportsreiser beskjed så snart som mulig. Om Bergen Sportsreiser har en kontaktperson på stedet hvor kunden er, kan beskjed gis til Bergen Sportsreisers kontaktperson på stedet, evt. på telefon eller e-post til Bergen Sportsreiser.

13. Levering av kampbilletter

Levering av kampbilletter bestilt i en pakke/reise skjer etter nærmere beskrivelse fra Bergen Sportsreiser. Når kunden har mottatt billettene er leveransen å regne som utført, og Bergen Sportsreiser har ikke ansvar for billettene etter dette. Om kunden mister eller blir frastjålet billettene er dette kunden sitt ansvar. Vi viser ellers til punkt 11.5, hvor kunden er ansvarlig for å påse at mottatte kampbilletter er overens med bestilte billetter.

14. Videresalg av billetter/pakker

Det er ikke tillatt å videreselge billetter/pakker, kjøpt av Bergen Sportsreiser.
Annonsering for salg av billetter/pakker likestilles med å videreselge bestilte billetter/pakker. Videresalg/annonsering gir Bergen Sportsreiser rett til å kansellere bestilt pakkereise, og bestilte kampbilletter vil bli gjort ugyldig. Kunden har ikke rett på refusjon ved kansellering av disse årsakene. Bergen Sportsreisers underleverandører / klubber kan også direkte kansellere bestilt pakke, og bestilte kampbilletter vil bli gjort ugyldig.

15. Kjøp av kun kampbilletter

Kjøp av kun kampbilletter (ikke en del av en pakke) er bindende. Det gis ikke refusjon på bestilte kampbilletter, uansett årsak. Etter bestilling av kampbilletter plikter kunden økonomisk for disse.

16. Vilkår fra våre underleverandører

Bergen Sportsreiser AS er underlagt vilkår og generelle bestemmelser fra våre underleverandører. Dette kan være hotell, klubber og reisebyrå. Kunden plikter å følge disse vilkårene/bestemmelsene. Ved brudd (fra kunden) på våre underleverandørers vilkår/bestemmelser kan våre underleverandører selv kansellere deler av, eller hele bestilte pakker, eksempelvis grunnet brudd på punkt 14. Kunden har ikke rett på refusjon ved kansellering grunnet disse årsakene.

17. Kjøp av gavekort

Gavekort fra Bergen Sportsreiser AS er gyldig når full betaling er gjort opp for gavekortet. Gavekortet må benyttes innen 12 måneder fra dato for når gavekort ble utstedt, men reisen kan finne sted senere enn dette. For eksempel, kjøpes et gavekort 1. Oktober 2024 må bestilling hvor dette gavekortet benyttes gjøres senest 30. September 2025, men reisen kan finne sted senere enn dette.

Bergen Sportsreiser AS
Januar 2024

Kontakt oss

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Kontor

Bakarvågen 21, 5305 Florvåg

Mail

post@bergensportsreiser.no

Våre åpningstider på telefon:

Mandag-Fredag: 10.00-15.00.

Våre åpningstider på live chat:

Mandag-fredag 09.00-21.00. Lørdag-søndag: 12.00-21.00.

Er du på reise med Bergen Sportsreiser?

Vår vakttelefon er bemannet. Se mer informasjon som er tilsendt kontaktpersonen for bestillingen, pr. e-post i forkant av din reise.

© 2023 Bergen Sportsreiser | Personvern | Nettsiden og bookingløsningen er levert av Booktech