Reisevilkår

Ved kjøp av pakkereiser/kampbilletter av Bergen Sportsreiser AS (Foretaksnavn Bergen Ferie og Sportsreiser AS, organisasjonsnr. 998021685) er kunden selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser. Ved bestilling av pakkereiser/kampbilletter aksepteres bestemmelsene av kunden. I bestemmelsene er Bergen Sportsreiser AS (arrangøren) benevnt med Bergen Sportsreiser, og de(n) reisende er benevnt med kunden.

Bergen Sportsreiser AS er medlem av, og stiller lovpålagt bankgaranti til Reisegarantifondet (RGF)

1. Bestilling

Bestilling av pakkereise fra Bergen Sportsreiser er bekreftet fra Bergen Sportsreiser når kunden har mottatt bestillingsbekreftelse via e-post. Bestilling av pakkereiser er bindende, og angrerettloven gjelder ikke for pakkereiser. Ved aksept/bekreftelse fra kunden på mail/telefon/sms eller annen kommunikasjon er bestillingen å anse som gyldig og bindende.

2. Betaling

Kunden plikter å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers betalingsformer. Kunden plikter å overholde Bergen Sportsreisers frister for betaling. Om betalingsfristene ikke overholdes fra kunden har Bergen Sportsreiser rett til å kansellere bestilt pakkereise.

Vi tilbyr betaling med kredittkort og med Vipps. Ved betaling med Vipps er dette gebyrfritt, og betalinger gjort med visa/kredittkort belastes et gebyr på 95,- NOK pr. betaling. Gebyret dekker deler av kostnadene Bergen Sportsreiser har ved korttransaksjoner.

Vi tar forbehold om at priser for pakkereiser kan justeres opp eller ned ved endringer i valutakurser offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser. Vi vil sende varsel om prisøkning senest 21 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 8% av den avtalte pakkepris gir kunden rett til å avbestille reisen uten kostnader.

Vi forbeholder oss også retten til å avlyse, eventuelt justere prisen, på en bestilt pakkereise/kampbillett om prisen på denne er satt feil, for eksempel ved prising i online bookingsystem.

3. Avbestillingsbeskyttelse / reiseforsikring

Bergen Sportsreiser tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller reiseforsikring. Vi anbefaler alle å tegne egen avbestillingsbeskyttelse/forsikring hos eksternt forsikringsselskap.

4. Avbestilling av bestilt reise

Loven om pakkereiser gir arrangøren mulighet for å ha avvikende regler når arrangøren kan påvise og være underlagt strengere regler fra sine underleverandører.

Følgende frister og gebyrer gjelder ved avbestilling:
A. Ved avbestilling inntil 35 dager før reisens start kan reisen avbestilles mot at depositum ikke refunderes kunden.
B.  Ved avbestilling senere enn 34 dager før arrangementets start er hele pakkereisens totale kostnad ikke refunderbar, og kunden plikter å betale for hele pakkereisen.

Depositum utgjør (minst) 20 % av beløpet, og minimum kr. 1.500,- pr. person, pr. ordre. NB: Høyere depositum kan gjelde for enkelte ordrer, dette fremkommer da enten av bestillingsbekreftelse eller i tilbudet sendt på mail før bestilling ble gjort.

I de tilfeller hvor vi krever mellom halve og hele beløpet betalt ved bestilling (i egne tilbud på mail) gjelder strengere vilkår, normalt er da ingenting av innbetalt beløp refunderbart ved avbestilling. 

Når en person i et reisefølge hvor prisen er basert på overnatting i dobbel/twin/trippelrom avbestiller, har Bergen Sportsreiser rett til å kreve at resterende reisefølge dekker utgifter til annet rom, etter hotellets priser. (F.eks. hvor enkeltromstillegg kreves fra hotellet etter kansellering av en reisende)

5. Endring av kampdato

Det er kundens ansvar å holde seg oppdatert på korrekte kampdatoer for bestilte kamper. Bergen Sportsreiser AS er ikke ansvarlig for å opplyse kunder om endring av kampdato, og tar forbehold om at kampdatoer på vår hjemmeside ikke er korrekt/oppdatert. 
Om kampdato på bestilt kamp blir flyttet, uavhengig av antall dager, er depositum ikke refunderbart. Dette grunnet økonomiske forpliktelser fra Bergen Sportsreiser til deres underleverandører.

Om kampen blir flyttet med minst to dager, eksempelvis fra lørdag til mandag vil kunden tilbys følgende alternativer:

a) Endret opphold for å se samme kamp. Ved høyere hotellpriser vil dette kunne kreves fra kunden. 

b) Beholde opphold, og få billetter til en annen kamp, om dette er mulig. Ved høyere priser på kampbillett til ny kamp vil dette kunne kreves fra kunden. 

c) Kunden kan avbestille pakken, mot at depositum ikke refunderes*

Merk følgende: depositum er ikke refunderbart (uavhengig av årsak) på våre bestilte pakker/reiser. 

Når en person i et reisefølge hvor prisen er basert på overnatting i dobbel/twin/trippelrom avbestiller, har Bergen Sportsreiser rett til å kreve at resterende reisefølge dekker utgifter til annet rom, etter hotellets priser. (F.eks. hvor enkeltromstillegg kreves fra hotellet etter kansellering av en reisende) 

*NB: Om kunden har bestilt flyreise sammen med kampbillett og/eller hotellovernatting, vil prisen for flyreisen ikke refunderes – uansett avlysing/utsettelse av bestilt arrangement, eller tidspunkt for avbestilling fra kunde. Ved kjøp av flyreise, i tillegg til kampbillett og/eller hotellovernatting, er dette en tjeneste som leveres fra Bergen Sportsreiser uavhengig av pakke / kampbillett, og prisen på flybilletten er ikke under noen omstendigheter refunderbar, uavhengig av endring av dato for bestilt fotballkamp / arrangement.  

6. Utsettelse / avlysning

Om en fotballkamp/arrangement som en del av en bestilt pakkereise blir avlyst, vil kunden ikke ha krav på refusjon, grunnet at et slikt forhold er utenfor arrangørens kontroll.

7. Arrangørens rett til å avlyse bestilt pakke/ reise

Bergen Sportsreiser kan avlyse en bestilt pakke / reise hvis det oppstår Force Majeure i reisens destinasjon. Dette innebærer at det i reisens destinasjon er krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de forannevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når arrangementet skal ta til etter avtalen. Ved avlysning grunnet Force Majeure har kunden krav på refusjon.

Bergen Sportsreiser AS forbeholder seg retten til å avlyse en bestilt pakkereise/kampbillett ved manglende betaling fra kunden, jf. opplyste betalingsfrister. Bergen Sportsreiser AS forbeholder seg også retten til å avlyse en bestilt pakkereise/kampbillett om prisen på denne er satt feil, for eksempel prising i online bookingsystem, eller uansett annen årsak. Ved slik avlysing vil pakkereisen kanselleres, og eventuelt beløp som kunden har betalt vil refunderes kunden i sin helhet. Kunden har ikke rett på noen form for annen kompensasjon ved en slik avlysing.

8. Kundens rett til å avbestille/heve betilt pakke/reise

Kunden kan avlyse bestilt pakke / reise hvis det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før arrangementet skal gjennomføres, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når hotellpakken skal ta til etter avtalen.

Tilsvarende gjelder der begivenheter som nevnt over, inntreffer under arrangementet, og dette innebærer en reell risiko for kunden. Kunden har ikke rett til å avbestille etter reglene i denne bestemmelsen dersom han inngikk avtalen til tross for at han kjente eller måtte/burde kjenne til disse omstendighetene.

Om kunden vil heve bestilt pakkereise grunnet vesentlige feil og/eller mangler må kunden innen rimelig tid etter at han har mottatt underretning fra Bergen Sportsreiser om mangler av vesentlig art informere Bergen Sportsreiser om at kunden vil benytte seg av sin rett til heving av bestilt pakkereise.

9. Arrangørens plikter

Bergen Sportsreiser plikter å gjennomføre bestilt pakke / reise etter det innhold som er avtalt, og som er beskrevet i reisebekreftelsen sendt fra Bergen Sportsreiser til kunden etter bekreftet bestilling. Om det oppstår avvik fra planlagt gjennomføring av reisen skal Bergen Sportsreiser i rimelig grad sørge for at kunden blir utsatt for minst mulig ulempe.

10. Kundens plikter

10.1 Generelt: Ved bestilling av pakkereise av Bergen Sportsreiser er kunden ansvarlig for å lese og forstå Bergen Sportsreisers reisevilkår og generelle bestemmelser. Ved bestilling godtar kunden Bergen Sportsreisers reisevilkår.

10.2 Kunden er ansvarlig, og plikter, å overholde betalingsforpliktelsene innen korrekt dato. Manglende betaling gir Bergen Sportsreiser rett til å kansellere kjøpt pakkereise. 

10.3 Kontaktperson for reisefølget (som også deltar på reisen) må være minst 18 år ved reisens start.

10.4 Kunden er selv ansvarlig for kjøp/bestilling av evt. minibar varer, og evt. skadeverk på hotell, fly, transportmiddel, stadion o.l. Kunden vil stå økonomisk ansvarlig for overnevnte forhold.

10.5 Kunden er ansvarlig for å påse at mottatte kampbilletter er overens med bestilte billetter. Om kunden mener at mottatte billetter fraviker fra bestilte billetter så plikter kunden å gi Bergen Sportsreiser umiddelbar beskjed. Om en kunde bestiller billetter til en kamp, og får billettene levert dagen/kvelden før kampen spilles, plikter kunden å gi Bergen Sportsreiser beskjed samme dag/kveld om kunden mener billettene fraviker fra bestilte billetter.

10.6 Kunden plikter å holde seg oppdatert på korrekt kamptidspunkt (dato og tid) for bestilt kamp/arrangement. Bergen Sportsreiser er ikke pliktig til å opplyse kunder om endring av kampdatoer. Bergen Sportsreiser tar forbehold om feil datoer/tidspunkt på sin hjemmeside.

11. Erstatning / mangler

Er kjøp av en pakkereise mangelfull, og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av Bergen Sportsreiser. Dette gjelder ikke hvis arrangøren godtgjør at mangelen skyldes omstendigheter som følgende: «avlysningen eller den mangelfulle oppfyllelse skyldes hindring som ligger utenfor arrangørens kontroll og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden og som verken han eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av.»

Om feilen eller mangelen skyldes forhold som skyldtes en tredjepart, (for eksempel hotell, flyselskap, transportbyrå etc.) har ikke kunden rett til prisavslag/erstatning fra Bergen Sportsreiser.

Om kunden mener det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag/erstatning, plikter kunden å gi Bergen Sportsreiser beskjed så snart som mulig. Om Bergen Sportsreiser har en kontaktperson på stedet hvor kunden er, kan beskjed gis til Bergen Sportsreisers kontaktperson på stedet, evt. på telefon eller e-post til Bergen Sportsreiser.

12. Levering av kampbilletter

Levering av kampbilletter bestilt i en pakke/reise skjer etter nærmere beskrivelse fra Bergen Sportsreiser. Når kunden har mottatt billettene er leveransen å regne som utført, og Bergen Sportsreiser har ikke ansvar for billettene etter dette. Om kunden mister eller blir frastjålet billettene er dette kunden sitt ansvar. Vi viser ellers til punkt 10.5, hvor kunden er ansvarlig for å påse at mottatte kampbilletter er overens med bestilte billetter. I de tilfeller hvor Bergen Sportsreisers leverandører leverer kampbilletter på kundens hotell, er hotellet ansvarlig for kampbillettene frem til disse leveres til kunden. I de tilfeller hvor Bergen Sportsreiser kan påvise navn på de(n) som mottok billettene i hotellets resepsjon/concierge desk, og som har signert på mottatte billetter/konvolutter, så er hotellet ansvarlig for evt. bortkomne billetter, og i disse tilfeller er Bergen Sportsreiser fritatt ansvar for bortkomne billetter.

13. Videresalg av billetter/pakker

Det er ikke tillatt å videreselge billetter/pakker, kjøpt av Bergen Sportsreiser.
Annonsering for salg av billetter/pakker likestilles med å videreselge bestilte billetter/pakker.
Videresalg/annonsering gir Bergen Sportsreiser rett til å kansellere bestilt pakkereise, og bestilte kampbilletter vil bli gjort ugyldig. Kunden har ikke rett på refusjon ved kansellering av disse årsakene.


Bergen Sportsreisers underleverandører / klubber kan også direkte kansellere bestilt pakke, og bestilte kampbilletter vil bli gjort ugyldig.

14. Kjøp av kun kampbilletter

Kjøp av kun kampbilletter (ikke en del av en pakke) er bindende. Det gis ikke refusjon på bestilte kampbilletter, uansett årsak. Etter bestilling av kampbilletter plikter kunden økonomisk for disse.

15. Vilkår fra våre underleverandører

Bergen Sportsreiser AS er underlagt vilkår og generelle bestemmelser fra våre underleverandører. Dette kan være hotell, klubber og reisebyrå. Kunden plikter å følge disse vilkårene/bestemmelsene. Ved brudd (fra kunden) på våre underleverandørers vilkår/bestemmelser kan våre underleverandører selv kansellere deler av, eller hele bestilte pakker, eksempelvis grunnet brudd på punkt 13. Kunden har ikke rett på refusjon ved kansellering grunnet disse årsakene.

Bergen Sportsreiser AS
Juni 2021

Ofte stilte spørsmål

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kontakt oss

Kontor

Bakarvågen 21, 5305 Florvåg

Våre åpningstider::

På telefon:
Mandag: 09.00-15.00
Tirsdag-Onsdag-Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 11.00-13.00.


På live chat:
Mandag-torsdag 09.00-21.00.
Fredag: 09.00-15.00.
Lørdag-søndag: 1120-18.00.

Er du på reise med Bergen Sportsreiser?

Vår vakttelefon er bemannet. Se mer informasjon som er tilsendt kontaktpersonen for bestillingen, pr. e-post i forkant av din reise.